نوع پوست
آبرساني
بافت و حس
ظاهر سطح
منافذ
کشساني
ساير موارد
نرمالنه خيلي چرب ، نه خيلي خشک
نرم و صاف ، نه خيلي ضخيم و نه خيلي نازک
تميز و عاري از هرگونه لک و پيس
ريز و غيرقابل مشاهده
خوب و حس سفتي
احساس گرما در موقع تماس و گردش خون مناسب
خشکخشک و اغلب جمع شده
کاغذي ، نازک و کمي خشن و پوسته پوسته شده
اغلي داراي خط و خطوط ، نمايان شدن مويرگها ، ميليا در چشم ها و ناحيه گونه ها ، خطوط ريز دور چشم ها
کوچک و تنگ


چربچرب و براق بخصوص در ناحيه T
ضخيم ، خشن و ناصاف
معمولا منافذ بسته ، جوش هاي سر سياه ، جوش هاي چرکي و احتمال وجود زخم  از آسيب هاي قبلي
بزرگ شده ناشي از تجمع چربي
خوب ، حس سفتي ، پوست هاي چرب ديرتر سن پيري را تجربه مي کنند
رنگ زرد و پريده ناشي از افزايش چربي و تجمع سلولهاي مرده
ترکیبیخشک در گونه ها و گردن و چرب در ناحيه T
متغير، مناطق خشک زبر و مناطق چرب ضخيم ،خشن  و جمع شده
لک و پيس ، چند رنگي در ناحيه T و احتمالا  ميليا و منافز گشاد شده در محدوده خشک
متغير ،  مشابه پوست چرب در ناحيه Tو ريز و کوچک در گونه ها
ضعيف در منطقه خشک و خوب در منطقه چرب
احتمال حساسيت
حساسمستعد خشک شدن ، پوسته پوسته شدن
گرم درزمان تماس ، نازک و نيمه شفاف
به آساني قرمز مي شود ، تم صورتي دارد ، احتمال جوش هاي ريز و زيز پوستي
متغير است ولي تمايل به کوچک و تنگ شدن دارد
ضعيف در مناطق حساس
پر رنگ شدن پوست بعد از تميز کردن ، تحريک آسان توسط محصولات و عوامل بيروني